Política de Privacitat


D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la normativa vigent, us informem que:

1. Les vostres dades personals que recollim a través del formulari CONTACTAR (https://arquera.com/contactar) s’incorporen al fitxer anomenat “PrivacitatArquera”, essent el responsable el Sr. Ramiro Tomé, d’Arquera.com

2. Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat de tornar resposta al vostre contacte amb la informació corresponent en cada cas, aportant informació sobre els nostres productes i serveis, assessorant-vos i gestionant els encàrrecs que ens pugueu confiar.

Les vostres dades no seran cedides a cap persona o empresa, ni es tractaran fora d’aquesta finalitat sense el vostre consentiment exprés.

L’habilitació legal per a recollir i tractar les vostres dades amb aquesta finalitat és de tipus contractual, pel fet que sou clients o potencials clients d’Arquera.com

Les vostres dades es conservaran durant el temps que duri la possible relació comercial i durant el termini de prescripció fiscal de les obligacions tributàries (4 anys), o fins que ens sol·liciteu la supressió de les mateixes.

3. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, limitació, portabilitat o supressió mitjançant comunicació a l´adreça electrònica rtomc@arquera.com, adjuntant-hi una fotocòpia de qualsevol document que acrediti la vostra identitat.


QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

Identitat: Arquera.com
Adreça postal: C/ Lladó 35
Telèfon: 606736214
Adreça electrònica: rtomc@arquera.com
Delegat de protección de dades (DPD): Ramiro Tomé


AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES VOSTRES DADES?

A Arquera.com tractem la informació que ens faciliteu les persones interessades amb amb l’única finalitat de tornar resposta al vostre contacte amb la informació corresponent en cada cas, aportant informació sobre els nostres productes i serveis, assessorant-vos i gestionant els encàrrecs que ens pugueu confiar.
En cap cas, no elaborarem perfils comercials, ni us enviarem publicitat, ni prendrem decisions automatitzades sobre la base de les vostres dades.


QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES VOSTRES DADES?

Les vostres dades es conservaran durant el temps que duri la possible relació comercial i durant el termini de prescripció fiscal de les obligacions tributàries (4 anys), o fins que ens sol·liciteu la supressió de les mateixes.


QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

La base legal per al tractament de les vostres dades és donar-vos la informació que ens sol·liciteu i prestar-vos el servei que ens contracteu. Per tant, l’habilitació legal és el vostre consentiment exprés i l’execució d’un contracte, respectivament.

Si heu marcat la casella corresponent, la base legal per enviar-vos publicitat sobre altres productes o serveis nostres serà el vostre consentiment, el qual podreu retirar en qualsevol moment.


A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES VOSTRES DADES?

Les vostres dades personals no es comunicaran a cap altra empresa, ni s’utilitzaran per cap altra finalitat, llevat que ens ho autoritzeu amb finalitats de rebre publicitat donant el consentiment corresponent en el formulari corresponent.


QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS?

• Qualsevol persona té dret a obtenir informació d’aquesta empresa sobre si estem tractant dades personals que la concerneixin, o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
• En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
• Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting o publicitat, inclosa l’elaboració de perfils.
• En virtut del dret a la portabilitat, els interessats també tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable o empresa.


COM PODEU EXERCIR ELS VOSTRES DRETS?

• Mitjançant un escrit adreçat a Arquera.com C/ Lladó 35 08310 Argentona (Barcelona)
• Mitjançant el formulari electrònic disponible a CONTACTAR  http://arquera.com/contactar  


QUINES VIES DE RECLAMACIÓ HI HA?

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).