Wi-Fi o cable a les escoles?

LA PROBLEMÀTICA

Des de l’arribada dels telèfons mòbils, i especialment des de la seva masificació, es debat sobre els efectes adversos per a la salut dels camps electromagnètics que generen els mòbils. Aquest debat ha sobrepassat l’àmbit de la telefonia mòbil i ha arribat a l’àmbit de la connectivitat Wi-Fi en general i, a la connectivitat Wi-Fi de les escoles en particular, que és el cas que aquí ens ocupa i preocupa.

A Catalunya, el 70 % de les escoles de secundària disposen de connectivitat Wi-Fi mentre que les de primària tendeixen a combinar la connectivitat per cable amb la Wi-Fi.
A partir de la inquietud generada per la manca de certesa científica al respecte, alguns col•lectius de mares i pares es plantegen i fins i tot sol•liciten el desmuntatge de les xarxes de Wi-Fi de les escoles de les seves filles i fills.

Aquesta inquietud es va incrementar al 2012 l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC) va classificar l’any 2012 els camps electromagnètics (CEM) de radiofreqüència (RF) dins la categoria de Grup 2B, en base a un increment de risc per a gliomes i neuroma acústic associat amb l’ús de telèfons mòbils.

L’IARC utilitza la categoria 2B per identificar als agents per als quals existeix evidència limitada de carcinogenicitat en humans i menys que evidència suficient de carcinogenicitat en animals d’experimentació. Evidència limitada de carcinogenicitat significa que s’ha observat una associació positiva entre exposició a l’agent i càncer, per la qual es considera que una interpretació causal és possible, però no es pot descartar amb una confiança raonable l’efecte de l’atzar, el biaix o la confusió.

POSICIONAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Al 2013 la Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya va instar al Govern, mitjançant la Resolució 49/X del Parlament, a encarregar a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries del Departament de Salut, l’elaboració d’un informe que, tenint en compte les resolucions del Parlament Europeu i les aportacions d’experts externs que es consideri rellevants, analitzi des d’un punt de vista científic els possibles efectes adversos per a la salut dels camps electromagnètics (CEM) generats pels dispositius Wi-Fi.

L’objectiu d’aquest informe és valorar si cal que el Departament d’Ensenyament adopti mesures i iniciï actuacions relatives a aquests dispositius als centres educatius.

Aquest estudi va concloure:

“De l’avaluació científica del risc dels CEM emesos pels dispositius Wi-Fi revisada per diferents organismes internacionals, es desprèn que, tenint en compte els molt baixos nivells d’exposició i els resultats de les investigacions reunides fins al moment, no hi ha proves científiques convincents de què els dèbils senyals de RF provinents dels dispositiius Wi-Fi tinguin efectes adversos sobre la salut.

D’altra banda, els nivells d’exposició detectats en diversos estudis realitzats, inclòs el dut a terme a les aules d’escoles catalanes, són molt inferiors als establerts com a segurs per diversos organismes científics que investiguen aquest tema, així com per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea 1999/519/CE, de 12 de juliol, relativa a l’exposició del públic en general a camps electromagnètics entre 0 HZ fins a 300 GHz i pel Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront a emissions radioelèctriques. Per aquest motiu, considerem que hi ha una bona protecció de la salut de la població.

Per tot això, entenem que, d’acord a l’estat de coneixement actual i als estudis realitzats fins la data, no hi ha motius que justifiquin que els sistemes Wi-Fi no puguin ser utilitzats a les escoles.

No obstant això, cal continuar amb el seguiment acurat de la recerca científica que es realitzi sobre aquesta matèria pels diferents organismes competents i dels criteris i recomanacions que puguin sorgir en base a nous coneixements o evidències i adaptar, en tot moment, les polítiques de gestió del risc davant qualsevol canvi que es pugui produir al respecte.

Així mateix, la comunicació i la informació a la població són aspectes claus i importants per disminuir dubtes i alarmes socials, alhora que un dret de la ciutadania, especialment pel que fa als possibles efectes sobre la salut dels CEM, i és important que aquesta informació es mantingui actualitzada en tot moment d’acord a l’estat dels coneixements i sota bases científiques. D’altra banda, es pot valorar positivament oferir uns consells a la ciutadania que vulgui reduir la seva exposició personal als CEM de les diferents freqüències i tecnologies”.

EL PRINCIPI DE PRECAUCIÓ
D’acord amb la Comunicació de la Comisió del 2 de febrer del 2000 sobre el recurs al principi de precaució :

• Pot invocar-se quan un fenòmen, producte o procès pugui tenir efectes potencialment perillosos identificats per una avaluació científica i objectiva, si aquesta avaluació no permet determinar el risc amb prou certesa.
• Només està justificat si es compleixen aquestes tres codicions:

1. Identificació dels efectes potencialment negatius
2. Avaluació de les dades científiques disponibles
3. Ampliació de la incertesa científica

• Les autoritats encarregades de la gestió del risc poden decidir actuar o no actuar en funció del nivell de risc.

Tot i la inquietud que pot generar la manca de certesa absoluta sobre els efectes adversos per a la salut dels camps electromagnètics (CEM) generats pels dispositius Wi-Fi, no sembla que es donin les condicions necessàries per a la seva evocació.

 


DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
Síntesis de l’Informe sobre els possibles efectes adversos sobre la salut dels camps electromagnètics generats pels dispositius Wi-Fi, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya (CITI), 2013.
http://ekune.net/blog/wp-content/uploads/2015/09/Síntesi-Informe-Wifi-Generalitat-de-Catalunya.pdf

Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución /* COM/2000/0001 final */
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52000DC0001

Deixa un comentari