MÀRQUETING D'URGÈNCIA

Ideal per ubicar-se a Internet sense deixar-se la pell

CURS DE WOOCOMMERCE

Aprèn tot el que necessites per posar en marxa la teva botiga online

SOM LA TEVA MARCA BLANCA

El WooCommerce del teu client totalment configurat i en marxa per 324 €

NOU CURS DE COMMUNITY MANAGER A LES TRES ROQUES DE MATARÓ

Curs de Community Manager a Les Tres Roques

Acosta’t a la Internet que es veu des de l’e-màrqueting i fes un tastet en el dia a dia dels professionals del Comunity Management tot familiaritzant-te amb les principals xarxes socials i algunes de les millors eines per gestionar-les.

Milloraràs el teu perfil professional i t’ubicaràs davant un sector laboral ple de dinamisme i oportunitats.

A Les Tres Roques (Mataró)

Dilluns als matins, de 09:30 a 11:30

Data d’inici: 18 de gener

8 sessions

 

Curs de Community Manager a Les Tres Roques

 

Inscriu-te des de la web de Les Tres Roques !

 

Per cert… aquí el programa:

Introducció al Social Media i la web 2.0
L’explotació de la presència a Internet
Necessitem un pla: Estratègia, objectius i tàctiques.

El perfil professional del Community Manager i funcions
Què és un Community Manager?
Les 7 Cs d’un Community Manager.
El dia a dia del CM (intern o extern?)

Estratègies de Màrqueting 2.0.
Que ens coneguin està bé: que ens recomanin és millor.
Repàs a les principlas estratègies de màrqueting online

Facebook
Conceptes bàsics: elements que componen Facebook.
Perfils, pàgines, grups i aplicacions: descripció i ús.
Actualització d’estat o entrada a Facebook

Twitter
Descripció de Twitter i la seva configuració. Primers passos.
Paraules i símbols clau. Hashtag, RT, DM, FF.
Parts de Twitter i pestanyes.
Hootsuite, un poderós aliat per al Community Manager

“The content is the king”: Màrqueting de continguts.
Del Community Manager al Content Curator
La captació de leads
Eines de gestió per a la curació i màrqueting de continguts

Introducció a la mètrica

Wi-Fi o cable a les escoles?

LA PROBLEMÀTICA

Des de l’arribada dels telèfons mòbils, i especialment des de la seva masificació, es debat sobre els efectes adversos per a la salut dels camps electromagnètics que generen els mòbils. Aquest debat ha sobrepassat l’àmbit de la telefonia mòbil i ha arribat a l’àmbit de la connectivitat Wi-Fi en general i, a la connectivitat Wi-Fi de les escoles en particular, que és el cas que aquí ens ocupa i preocupa.

A Catalunya, el 70 % de les escoles de secundària disposen de connectivitat Wi-Fi mentre que les de primària tendeixen a combinar la connectivitat per cable amb la Wi-Fi.
A partir de la inquietud generada per la manca de certesa científica al respecte, alguns col•lectius de mares i pares es plantegen i fins i tot sol•liciten el desmuntatge de les xarxes de Wi-Fi de les escoles de les seves filles i fills.

Aquesta inquietud es va incrementar al 2012 l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC) va classificar l’any 2012 els camps electromagnètics (CEM) de radiofreqüència (RF) dins la categoria de Grup 2B, en base a un increment de risc per a gliomes i neuroma acústic associat amb l’ús de telèfons mòbils.

L’IARC utilitza la categoria 2B per identificar als agents per als quals existeix evidència limitada de carcinogenicitat en humans i menys que evidència suficient de carcinogenicitat en animals d’experimentació. Evidència limitada de carcinogenicitat significa que s’ha observat una associació positiva entre exposició a l’agent i càncer, per la qual es considera que una interpretació causal és possible, però no es pot descartar amb una confiança raonable l’efecte de l’atzar, el biaix o la confusió.

POSICIONAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Al 2013 la Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya va instar al Govern, mitjançant la Resolució 49/X del Parlament, a encarregar a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries del Departament de Salut, l’elaboració d’un informe que, tenint en compte les resolucions del Parlament Europeu i les aportacions d’experts externs que es consideri rellevants, analitzi des d’un punt de vista científic els possibles efectes adversos per a la salut dels camps electromagnètics (CEM) generats pels dispositius Wi-Fi.

L’objectiu d’aquest informe és valorar si cal que el Departament d’Ensenyament adopti mesures i iniciï actuacions relatives a aquests dispositius als centres educatius.

Aquest estudi va concloure:

“De l’avaluació científica del risc dels CEM emesos pels dispositius Wi-Fi revisada per diferents organismes internacionals, es desprèn que, tenint en compte els molt baixos nivells d’exposició i els resultats de les investigacions reunides fins al moment, no hi ha proves científiques convincents de què els dèbils senyals de RF provinents dels dispositiius Wi-Fi tinguin efectes adversos sobre la salut.

D’altra banda, els nivells d’exposició detectats en diversos estudis realitzats, inclòs el dut a terme a les aules d’escoles catalanes, són molt inferiors als establerts com a segurs per diversos organismes científics que investiguen aquest tema, així com per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea 1999/519/CE, de 12 de juliol, relativa a l’exposició del públic en general a camps electromagnètics entre 0 HZ fins a 300 GHz i pel Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront a emissions radioelèctriques. Per aquest motiu, considerem que hi ha una bona protecció de la salut de la població.

Per tot això, entenem que, d’acord a l’estat de coneixement actual i als estudis realitzats fins la data, no hi ha motius que justifiquin que els sistemes Wi-Fi no puguin ser utilitzats a les escoles.

No obstant això, cal continuar amb el seguiment acurat de la recerca científica que es realitzi sobre aquesta matèria pels diferents organismes competents i dels criteris i recomanacions que puguin sorgir en base a nous coneixements o evidències i adaptar, en tot moment, les polítiques de gestió del risc davant qualsevol canvi que es pugui produir al respecte.

Així mateix, la comunicació i la informació a la població són aspectes claus i importants per disminuir dubtes i alarmes socials, alhora que un dret de la ciutadania, especialment pel que fa als possibles efectes sobre la salut dels CEM, i és important que aquesta informació es mantingui actualitzada en tot moment d’acord a l’estat dels coneixements i sota bases científiques. D’altra banda, es pot valorar positivament oferir uns consells a la ciutadania que vulgui reduir la seva exposició personal als CEM de les diferents freqüències i tecnologies”.

EL PRINCIPI DE PRECAUCIÓ
D’acord amb la Comunicació de la Comisió del 2 de febrer del 2000 sobre el recurs al principi de precaució :

• Pot invocar-se quan un fenòmen, producte o procès pugui tenir efectes potencialment perillosos identificats per una avaluació científica i objectiva, si aquesta avaluació no permet determinar el risc amb prou certesa.
• Només està justificat si es compleixen aquestes tres codicions:

1. Identificació dels efectes potencialment negatius
2. Avaluació de les dades científiques disponibles
3. Ampliació de la incertesa científica

• Les autoritats encarregades de la gestió del risc poden decidir actuar o no actuar en funció del nivell de risc.

Tot i la inquietud que pot generar la manca de certesa absoluta sobre els efectes adversos per a la salut dels camps electromagnètics (CEM) generats pels dispositius Wi-Fi, no sembla que es donin les condicions necessàries per a la seva evocació.

 


DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
Síntesis de l’Informe sobre els possibles efectes adversos sobre la salut dels camps electromagnètics generats pels dispositius Wi-Fi, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya (CITI), 2013.
http://ekune.net/blog/wp-content/uploads/2015/09/Síntesi-Informe-Wifi-Generalitat-de-Catalunya.pdf

Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución /* COM/2000/0001 final */
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52000DC0001

Webs per AMPAs

Les AMPAs necessiten pàgines web per compartir la seva informació

Segurament ningú posi en dubte la necessitat o, si es vol, la conveniència de que les AMPAs de les nostres escoles disposin d’una pàgina web per compartir amb les mares i pares tota la informació relacionada amb l’associació.

Moltes AMPAs disposen de pocs recursos econòmics i, conseqüentment, opten per muntar les seves pàgines web en plataformes gratuïtes com blogger.com o wordpress.com

Algunes webs d’AMPAs han deixat de ser útils

Però aquestes plataformes, amb totes les seves prestacions (que són moltes), tenen algunes mancances que poden arribar a ser crítiques per a les nostres AMPAs perquè mica en mica deixen de complir amb la seva finalitat principal que, segurament estarem d’acord, és compartir informació (i molt sovint informació que considerem molt important) amb les mares i pares de l’escola. 

I és que no hi ha prou amb publicar la informació d’interès a la pàgina web de l’AMPA perquè aquesta informació sigui atesa per les mares i pares més enllà de, potser, a l’inici del curs. A dia d’avui és conegut que nosaltres, els usuaris, ja no anem a la informació sinó que ha de ser la informació que vingui a nosaltres. Són clarament minoria les mares i pares que han assolit l’hàbit de visitar regularment la web de l’AMPA (o, de fet, qualsevol altre web) i, com a responsables de comunicació de l’AMPA el que volem, el que voldríem, és arribar al 100% de mares i pares de l’escola.

Per fer que les mares i pares siguin notificats cada vegada que al web de l’AMPA es publica un contingut nou, alguns administradors web han habilitat la subscripció, és a dir, la pàgina web de l’AMPA ofereix un petit formulari on les mares i pares afegeixen el seu correu electrònic i, efectivament, la pàgina web els envia una correu electrònic de forma automàtica cada vegada que es publica un contingut nou.

Aquesta opció és un pas endavant considerable, però té l’inconvenient que si tenim la sort (o treballem per aconseguir-ho) de tenir moltes informacions a compartir, les mares i pares subscrits reben massa correus i, al final, deixen fins i tot de llegir-los.

Les webs per AMPAs d’Arquera.com són més que una web d’AMPA

El model de pàgina web que arquera.com ha desenvolupat per les AMPAs millora substancialment aquesta situació amb una solució molt senzilla: el formulari de subscripció als continguts publicats permet discriminar per temes. D’aquesta forma les mares i pares podran triar els temes que els interessa i, per tant, només rebran la informació que prèviament han sol·licitat.

Milloren la fidelitat dels usuaris gràcies a la subscripció selectiva a continguts classificats per temes

Una configuració possible d’aquesta solució és que les informacions publicades al web es classifiquin per categories com, per exemple, les següents:

Oficial AMPA (tothom estarà subscrit per defecte)
Totes les notícies publicades per l’AMPA sobre les seves reunions, el Consell Escolar, potser la xarxa d’AMPAs si en formen part d’alguna), informació sobre pagaments, etc.

Extraescolars (opcional)
Totes les notícies relacionades amb els extraescolars (en general concentrades a principi de curs), però que també pot incloure les sortides, festes, geganters, etc.

Tecnologia (opcional)
Notícies sobre la relació tecnologia-famílies-escola des d’una perspectiva pedagògica i educativa

Municipi (opcional)
Activitats i esdeveniments organitzats per altres entitats del municipi que ens agradria compartir amb les mares i pares de la nostra escola

Notícies de la FAPAC (opcional)
Sense comptar les que siguin compartides des d'”Oficial AMPA”

Altres 1 (opcional)

Altres 2 (opcional)

Altres 3 (opcional)

Les mares i pares només rebran les notícies “oficials” de l’AMPA i les d’aquells temes que siguin del seu interès i disminuirà el total de “no llegits” perquè seran més conscients d’haver triat. Aquesta funcionalitat, a més, permet saber qui, de la llista a la que s’ha enviat una notícia en particular, ha obert el mail enviat. D’aquesta forma sabrem amb exactitud l’impacte de la nostra publicació i si convé o no canviar l’estil de publicació per incrementar els “llegits”. La combinació entre la tria dels temes i la informació sobre qui ha llegit què (i quan), ens permetrà afinar molt millor sobre la tipologia de continguts que més interessen a les mares i pares de la nostra escola.

Per suposat, les mares i pares sempre podran donar-se d’alta o de baixa de qualsevol dels temes de forma autònoma.

És una millora senzilla i eficient.

Incorporen una completa intranet privada per la Junta i/o socis de l’AMPA

Però el model de pàgina web d’arquera.com per les AMPA incorpora a més una altra prestació que no existeix a les plataformes gratuïtes: una intranet privada per a ús de la Junta de l’AMPA o per al conjunt de mares i pares de l’escola.

Totes les AMPAs estan organitzades de forma molt similar: per grups o comissions que al llarg del curs treballen sobre els diferents temes que els ocupen. Sovint es barregen els mails de les comissions amb els de la junta de l’AMPA, amb la d’altres mares i pares que participen puntualment del treball en grup, i es distorsionen les converses, es perd informació pel camí, etc.

Amb aquesta intranet que arquera.com posa a disposició de les  AMPAs cada comissió podrà disposar, si ho considera d’interès, d’un espai web barrat amb usuari i contrasenya on podran conversar a voluntat i compartir la documentació que considerin oportuna. En tot moment els membres de cada grup tindran a ma el conjunt de tota la conversa (sense haver de fer arqueologia d’emails) i de tota la documentació que s’hagi pogut compartir.

Però els grups d’aquesta intranet, per les seves característiques, poden tenir, a més, altres usos com per exemple acollir tota l’activitat relacionada amb l’organització de la Festa de l’Escola, o allotjar petits grups de conversa temporals relacionats amb alguna xerrada que s’hagi de fer a l’escola, etc.

Vols fer una ullada a com es una d’aquestes webs d’arquera.com?

Visita la demo

Per què renovar el web del meu càmping?

2015_06_10_RENOVAR_wEB_cAMPING

1. Per adaptar-lo a la perspectiva dels clients

És, segurament, el motiu més important. Moltes pàgines webs estan dissenyades des de la perspectiva del càmping, des de l’urgència de mostrar-ho tot, de ser visualment impactants… i no contemplen tant quin són els hàbits de navegació dels clients potencials. Què busquem els usuaris quan arribem a la pàgina web del càmping?

Sens dubte, adaptar el web a les cerques que fan els usuaris és una bona pensada.

2. Per adaptar-lo als dispositius mòbils

Perquè la gent, avui en dia, ja navega sobre tot des dels seus dispositius mòbils. Què tal es veu la pàgina web del teu càmping des de els mòbils?

Si no es veu correctament és hora de fer un canvi.

3. Per afegir idiomes

Bona part dels webs de càmpings es poden visitar en català, castellà i anglès.

Però cada cop més els turistes arriben a Catalunya de més països diferents. Perquè creiem, per exemple, que un fuster d’Holanda o de Rúsia, parlarà anglès?

Saps quines són les nacionalitats que més han visitat Catalunya els darrers anys?

Incrementar el número d’idiomes en que es pot visitar el web del teu càmping és una bona idea.

4. Per millorar el posicionament web

És un dels reptes més difícils d’assolir per a les pàgines webs dels càmpings. Disposar d’un web optimitzat per als cercadors i tenir algunes nocions, per exemple, sobre quines paraules clau ens convé utilitzar, millorarà el nostre posicionament. A més posicionament més visites. A més visites més clients

 

I quant costa fer o renovar el web del meu càmping?

1 idioma: 135 €/any IVA i domini inclòs

idioma extra: 50 € /IVA inclòs, una sola vegada

 

Comparteix-nos el teu mail o telèfon i t’expliquem els detalls.

Apps Educatives II : mSchools Toolbox

En l’article anterior comentàvem eduapps.es i veiem que es tracta d’un magnífic repositori d’apps educatives gestionat per l’Apple Distinguished Educators: una comunitat internacional d’educadors.

Comentàvem justament com de pràctic era els filtres disponibles per fer cerques ràpides i precises: molt ràpides i molt precises. Però si eduapps.es ens ha agradat, cal fer una ullada tranquil·la a la nova ToolBox de mSchool.

Pel que no estigui al cas 🙂 a la web de mSchool podem veure que “és una iniciativa de mEducation multifacètica que integra les tecnologies mòbils a l’aula”. I afegeixen quelcom que realment defineix la iniciativa i amb el que a Ekune ens identifiquem totalment: “Recolzant a estudiants, pares, mestres i escoles amb noves formes d’ensenyament iaprenentatge mitjançant la tecnologia mòbil per ajudar els estudiants a desenvolupar noveshabilitats digitals”.

Però anem amb la Toolbox. La trobarem a l’adreça http://toolbox.mobileworldcapital.com/

Trobem 3 grans blocs: “Explora apps!”, “uneix-te a la comunitat!” i “Suggereix una app!”.

 

Nosaltres optem per la primera ja que el que volem fer és “tan sols” cercar i trobar alguna app educativa per fer servir amb els nostres fills i filles.

A diferència de www.eduapps.es, aquesta ToolBox sí contempla al 84,7% d’usuaris que fem servir Android 🙂

Així, per accedir al repositori fem clic sobre l’opció “Explora Android” (o “Explora IOS” si tinguessim Iphone).

D’entrada veiem actius a l’esquerre dos filtres i l’opció d’accedir-ne a més, i a la dreta, a més, l’opció de filtrar els resultats per “Més recents“, “Més valorades” i “Millor valorades“. Atenció al matís 🙂

El filtre de “Nivell educatiu” deixa clar que és un projecte pensat a casa i tenint present la realitat educativa d’aquí: “Educació Infantil“, “Primària“, “Secundària obligatòria“, “Batxillerat“… però també “Cicles formatius de Formació professional“, “Ensenyaments artístics i ensenyaments esportius“, “Ensenyament d’idiomes” i “Educació d’adults“.

El filtre d'”Àrea o matèria” recull totes les matèries corresponents a “Infantil“, “Primària” i “Secundària obligatòria“.

Però si som encara més exigents i volem filar més prim, l’opció “Més filtres” ens permet cerques realment concretes: Per “Edats suggerides“, “Nivell de privacitat“, “Idiomes“, “Tipus de recurs“, “Competències bàsiques“, “Elements d’accessibilitat” i “Nivell de publicitat“.

Les imatges següents mostren les diferents opcions dins cadascun d’aquestes filtres:

Apps EducativesApps Educatives Apps Educatives Apps Educatives Apps Educatives Apps Educatives Apps Educatives

Aquesta ambiciosa ToolBox encara és molt recent i està en procés de, permeteu-me dir-ho així, incorporació i valoració de continguts, però tot i així ja carrega amb un bon grapat d’apps educatives degudament classificades.

Però el que fa aquest repositori excel·lent no és tan sols el potentíssim filtre de cerca. ToolBox va encara més enllà i ens comparteix una fitxa individual amb cadascuna de les apps educatives que conté. Cadascuna d’aquestes fitxes inclou tota la informació que podem necessitar al respecte: si és gratuïta o de pagament, la nota que l’han assignat els docents que l’han revisat, quantes avaluacions té, els comentaris que han fet els avaluadors, una descripció, una llista de les seves característiques educatives, alguna captura de pantalla… i no es queda aquí, també incorpora uns indicadors numèrics que ens aporten la seva valoració en “Valor educatiu“, “Motivació“, “Qualitat visual“, “Facilitat d’ús” i “Ajudes“.

El conjunt de tota aquesta informació, sens dubte, ens permet fer-nos una idea força ajustada de l’app educativa que estem a punt de provar. Però per si això no és suficient, aporta una informació que, especialment pels docents, esdevé extraordinàriament útil: es comparteix (quan algun docent l’ha aportat) la descripció de les experiències d’ús real de l’app amb alumnes, amb el que ja sabem no només les característiques de l’app educativa en qüestió sinó també un exemple de com s’ha fet servir en el context aula.

En definitiva, una joia de cercador d’apps educatives que és molt més que un repositori i que, a mida que vagi incorporant més continguts, anirà esdevenint un espai de referència per a tots aquells docents, mares i pares que vagi incorporant el mobile elearning al procés educatiu dels seus alumnes, filles i fills.

I per últim, i com sempre que parlem d’apps educatives per nens, recordar la conveniència de fer, de tant en tant, una visita a internetsegura.cat i mantenir-se al dia de tot el que té a veure amb la tecnologia i les nostres filles i fills.

Apps Educatives I : Eduapps.es

En els diferents projectes educatius  i formacions en les que participa Ekune sovint ens consulten, docents i mares i pares, sobre quines apps educatives recomanem per aquest nivell educatiu o aquell altre.

Realment fer una cerca general a Google (o la cercador que sigui) de quelcom del tipus “apps educatives” pot desanimar al més valents dels docents, mares o pares que s’acostin per primera vegada a aquesta faceta del mobile learning…. perquè sí… que els nostres fills i filles aprenguin fent servir dispositius mòbils, fins i tot jugant, és una de les varietats del mobile learning: l’aprenentatge a través de dispositius mòbils.

Eduapps és una magnífica pàgina web que ens ajudarà a cercar i trobar les apps educatives més apropiades a les nostres necessitats sense deixar-nos la pell en l’intent.

Ara bé, té, al meu parer, un gran inconvenient: és només per IOS (Ipads, Iphones, etc). Si és el cas i es diposa d’un Iphone, fantàstic, però si no és el cas (Android té una quota de mercat del 84,7 % contra el 11,7 d’Iphone) una opció sempre possible és identificar l’app que ens ha de fer servei i immediatament cercar-la a la (Google) Play Store. Sovint els dissenyadors d’apps ofereixen els seus productes en les dues principals plataformes i, per tant, és probable que trobem la nostra app també per Android.

Però si de casualitat no la trobem, sempre podem intentar fer una cerca a Google (o la cercador que sigui) de quelcom com “alternativa a nom d’app“.  És fàcil que els resultats ens mostrin algunes apps que facin les mateixes funcions que la que estaven buscant.

En qualsevol cas www.educapps.es és una fantàstica web on cercar apps educatives gràcies als criteris amb els que la classifiquen i que ens faciliten molt i molt la nostra cerca.

El primer que podem fer és accedir a la pestanya que ens correspongui: Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i “HiEd” (que vindria a ser a partir de l’Institut tot incloent-lo).

A més, si ets professor/a també tindran sentit per tu les dues opcions que resten: justament “Professores” i “Taxonomia de Bloom

En la imatge d’exemple hem triat “primària”.

Ara la resta de filtres que apareixen ja refereixen exclussivament a Apps educatives categoritzades com adequades per ser emprades a Primària.

El filtre “Aplicaciones” ens deixa triar el nº d’Apps que volem que ens torni la nostra cerca.

Ordenar por” endreça els resultats per ordre, preu, o nom de l’APP.

Cursos” en realitat filtra els resultats per cicle de primària i no ben bé pel curs. Però fa bé la seva funció: Primer, segon o tercer cicle de primària.

Assignaturas” filtra justament per les matèries d’estudi corresponents a primària.

Bloques” y “Curriculo” permeten filtrar per bloc temàtic el primer i per la seva traducció al Curriculum el segon.

El funcionament no pot ser més senzill: a mida que anem triant les opcions dels diferents filtres van apareixent a sota el resultats trobats i, a partir d’aquí, ja només cal triar-les i provar-les des del nostre telèfon o tablet.

No cal dir que en aquest entorn pots cercar apps educatives amb tranquil·litat: totes les apps educatives han estat aportades, revisades i classificades per un grup de docents que formen part de l’Apple Distinguished Educators: una comunitat internacional d’educadors que es distingeixen pel seu treball amb la tecnologia (aish…) Apple, tant dins com fora de l’aula.

Una recomanació que pot ser interessant abans de posar-nos a instal·lar apps a dojo i compartir-les amb els nostres fills i filles, és ubicar-nos bé i alienar-nos amb el que sigui la línia pedagògica de l’escola i, per suposat, intentar convergir amb el que els nostres fills i filles estiguin experimentant a la seva escola. Segons com sigui l’escola (o potser el mestre) fins i tot pot anar molt bé consultar al mestre o la mestra si poden recomanar-nos alguna app educativa adequada al nivell dels nens.

Per últim, si esteu cercant apps educatives pels vostres fills i filles és senyals de que els vostres fills són usuaris de tecnologia i presumiblement, d’Internet. Fer una ullada la pàgina del cesicat www.internetsegura.cat és una magnífica idea.

Llàstima llàstima que només sigui per dispositius mòbils de la factoria Apple 😛

[Veure Apps Educatives II : ToolBox]

Programació de formació a #Argentona: “DISSABTES AL MATÍ, CAFÈ I TICS”

Gràcies a la col·laboració i logística de l’Acadèmia Richmond d’Argentona, a EKUNE.NET programem el cicle formatiu “#Argentona Dissabtes al matí, CAFÈ I TICS“.

Es tracta de sessions formatives de 3 hores que s’imparteixen dissabtes al matins per tal que puguin assistir persones que entre setmana, normalment els resulta impossible quadrar horaris.

Argentona. Ekune.net. Dissabtes al matí, Cafè i TICS

Estan orientades especialment a persones que tenen petits comerços o empreses i volen ubicar-se definitivament a Internet i les xarxes socials sense deixar-se una fortuna en l’intent i, sobre tot, entenent com funciona la relació pàgina web-google-xarxes socials.

També resultarà útil per a totes aquelles persones que s’encarreguen de gestionar les pàgines web de les seves associacions o entitats sense ànim de lucre i que, sovint, comproven com la seva dedicació no acaba d’aconseguir els resultats esperats.

Durant la setmana posterior a la sessió, els alumnes tindran accés gratuït a un espai web des del que disposaran dels materials i instruccions que s’hagin utilitzat, i disposaran també d’un tutor online els respondrà qualsevol consulta al respecte de  la sessió a la que han assistit.

 

Si et vols inscriure o vols més detalls fes servir aquest mini formulari i ho veiem ràpid ràpid.

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Telèfon de contacte (obligatori)

Assumpte (obligatori)

El teu missatge

Introdueix aquests dos codis:
captcha

captcha

 

 

Contra els trolls, paciència i silenci.

1. Què són els Trolls?

D’acord amb la Viquipèdia, “un troll, en l’argot d’Internet, és algú que intenta provocar a d’altres publicant o enviant missatges que intenten excitar emocions en una comunitat en línia. Això ho acostuma a fer per aconseguir una reacció per part dels altres usuaris o bé per causar problemes.”

Els trolls existeixen des dels inicis de la internet participativa, des dels primers forums i, és clar, des de les primeres sales de xat.

Actualment s’extenen per qualsevol espai de publicació oberta i pública com facebook, twitter, les seccions de comentaris de la premsa digital, etc.
Els trolls són relativament fàcils d’identificar:

– Són innecessària i absurdament provocadors
– Són molts prolífers (deuen tenir molt de temps)
– Sovint són malparlats i/o desagradables
– S’amaguen darrera pseudònims i/o identitat falses
– Estan permanentment “a la que salta”
– Són populars i populistes

 

2. Què fem amb ells?

– El millor és ignorar-los i negar-los la nostra atenció.
– Quan tècnicament sigui possibe, bloquejar-los pot ser una bona opció.

Cal veure, però, que els trolls són l’espècie més persistent de tot Internet. Si detecten el teu silenci, que no els segueixes, que no interactues, t’increparan, et mencionaran, et provocaran, i un etcètera tan llarg com la seva imaginació.

Paciència i silenci. Acabarà trobant altres víctimes que li segueixin el joc.

 

3. Trolldor: una bona solució (només per Twitter)

A més de tenir paciència i negar-los la nostra atenció, ara també podem afegir-los a una llista negra: trolldor.com

Ekune contra els trolls

A Trolldor es defineixen així:

El objetivo de Trolldor es luchar contra la indefensión de los usuarios en Twitter. Queremos difundir la necesidad de mantener un comportamiento basado en el respeto hacia el resto de usuarios, para promover un buen ambiente en la red social.

Creemos que el comportamiento de algunos perfiles de Twitter son parte del problema, por eso hemos creado Trolldor, un espacio donde los propios usuarios sean quienes puedan reportar a aquellos perfiles que no respetan al resto.

Trolldor funciona como una blacklist de Trolls y está abierto a cualquier perfil del mundo con cuenta en Twitter.

Recomanat !

La actitud de los docentes de secundaria ante el m-learning

ABSTRACT

En el actual escenario de irrupción de los dispositivos móviles en las aulas, en que la reacción habitual de los centros suele ser ignorar o prohibir, estudiar la cuestión actitudinal de los docentes hacia el uso específico de estos dispositivos es una necesidad importante por satisfacer.

El uso extendido de los llamados teléfonos inteligentes entre los jóvenes (dispositivos que forman parte de su vida cotidiana) y una política de uso, a los centros educativos, basada en el BYOD (Bring Your Own Device), facilitarían la incorporación de estos dispositivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Este estudio presenta la elaboración de un instrumento de medida de las actitudes de los docentes de secundaria ante el m-learning realizado mediante la aplicación del método Delphi, que pueda ser de utilidad para investigaciones posteriores al respeto, así como para realizar prospectivas de la aplicación de este enfoque de aprendizaje en centros de secundaria.

PALABRAS CLAVE
Actitudes, m-learning, educación secundaria, instrumentos de medida, smartphones, dispositivos móviles, docentes.